יסודות תאורטיים

המודל התיאורטי של מכון דמו"ת הוא מודל מתפתח ומתאים עצמו לחידושים קליניים ולהמשגות תיאורטיות חדשות.

התאמות אלו נעשות מתוך חידושים בעבודתנו ומתוך הנעשה בעולם המקצועי. ב 3 המסמכים שלפניכם תמצאו:

- ב"מניפסט": התייחסות ספציפית לחשיבה אינטגרטיבית בין מזרח למערב בפסיכותרפיה.

- ב"אבני-היסוד": ראשי-פרקים לחשיבה התיאורטית המנחה אותנו

- ב"פסיכותרפיה של נוכחות וחיוניות": סיכום עדכני ומגובש של התפיסה התיאורטית שלנו. סיכום זה   
   ילווה בהמשך בקובץ המתייחס לעבודה קלינית.